Implications of Cardiac Markers in Risk-Stratification and Management for COVID-19 Patients

Pengping Li; Wei Wu; Tingting Zhang; Ziyu Wang; Jie Li; Mengyan Zhu; Yuan Liang; Wenhua You; Kening Li; Rong Ding; Bin Huang; Lingxiang Wu; Weiwei Duan; Yi Han; Xuesong Li; Xin Tang; Xin Wang; Han Shen; Qianghu Wang; Hong Yan; Xinyi Xia; Yong Ji; Hongshan Chen

Disclosures

Crit Care. 2021;25(158) 

In This Article

Conclusions

COVID-19 patients with pre-existing CAD represented a higher abnormal percentage of cardiac markers, accompanied by high mortality and ICU admission rate. Of note, COVID-19 patients without pre-existing CAD who represented abnormal levels of cardiac markers also had high mortality. BNP together with hs-TNI, α-HBDH, CK-MB, and LDH could be a prognostic biomarker for early warning of high mortality risk through the first week.

processing....