Lateralizing Asymmetry of Adrenal Imaging and Adrenal Vein Sampling in Patients With Primary Aldosteronism

Norio Wada; Yui Shibayama; Takashi Yoneda; Takuyuki Katabami; Isao Kurihara; Mika Tsuiki; Takamasa Ichijo; Yoshihiro Ogawa; Junji Kawashima; Masakatsu Sone; Takanobu Yoshimoto; Yuichi Matsuda; Megumi Fujita; Hiroki Kobayashi; Kouichi Tamura; Kohei Kamemura; Michio Otsuki; Shintaro Okamura; Mitsuhide Naruse; JPAS/JRAS Study Group

Disclosures

J Endo Soc. 2019;3(7):1393-1402. 

In This Article

Comments

3090D553-9492-4563-8681-AD288FA52ACE

processing....